Traumatski pneumotoraks

 Pneumotoraks je najlakše opisati kao prisustvo vazduha u grudnoj duplji, a koje nastaje prilikom povreda, npr. Pada sa velike visine, ujeda ili saobraćajne nezgode. Pneumotoraks je bolest kod koje dolazi do ulaska atmosferskog vazduha u pleuralnu šupljinu, 

 a može biti traumatski, iatrogeni i spontani. Traumatski pneumotoraks može biti otvoreni i zatvoreni. Otvoreni pneumotoraks nastaje nakon povreda grudnog koša.

Rane na koži nastale od ugriza ili udaraca, na mestu ugriza može se uočiti i potkožni emfizem pa se RTG pretragom osim pneumotoraksa često uočavaju i povrede rebara. Zatvoreni pneumotoraks nastaje kao posledica tupe traume grudnog koša pri kojoj dolazi do ruptire alveole ili bronhija. Ređe je zatvoreni pneumotoraks posledica povrede plućnog parenhima slomljenim rebrom. 

Mesto rupture disajnih puteva služi kao jednosmerni ventil koji prilikom udisaja dopušta ulazak vazduha u pleuralnu šupljinu, a prilikom izdisaja ne dopušta njegov izlazak. Pritom je moguće da pritisak u pleuralnoj šupljini bude veći i od atmosferskog.

Lečenje pneumotoraksa zavisi od toga da li se radi o otvorenom ili zatvorenom pneumotoraksu, te zatim o volumenu i dotoku vauduha u pleuralnu šupljinu. Ako postoji povreda plućnog parenhima potrebno učiniti torakotomiju te rekonstruirati mesto povrede. Zatvoreni pneumotoraks sa blagim simptomima može se lečiti konzervativno mirovanjem, a vazduh će biti apsorbovan kroz nekoliko dana. 

Kod težih simptoma (jače izražena dispneja hipoksija) potrebno je učiniti torakocentezu ili postaviti dren. Ako se i nakon nekoliko dana, usprkos lečenju, nastavlja punjenje vazduha u pleuralnu šupljinu potrebno je učiniti torakotomiju i po potrebi parcijalnu ili totalnu lobektomiju. Kod spontanog pneumotoraksa potrebna je torakoskopija ili dijagnostička torakotomija da se dođe do mesta na kojem vazduh ulazi u pleuralnu šupljinu. Zatim se radi lobektomija (odstranjivanje jednog dela organa-pluća) .