Hirurgija tumora

 

Pojava tumora je sve češća u veterinarskoj medicini i nije vezana samo za starost organizma. 

Tumor predstavlja agregaciju kanceroznih ćelija nastalih iz jedne jedine matične ćelije. Matična ćelija je bila normalna ćelija tkiva, međutim zbog dejstva jednog ili više spoljašnjih faktora, doživela je fundamentalne promene na genetskom materijalu (DNK).

Ovakve promene DNK imaju za posledicu nastanak brojnih grešaka, kao što su promena u načinu deljenja ćelije, u razvoju i deobi novonastalih ćelija. Nažalost, ne može se utvrditi tačan trenutak kada je došlo do promene u ćeliji, niti koji je konkretan faktor do nje doveo. Promenjeno tkivo se uglavnom uočava tek kada svojim prisustvom počne da ugrožava okolna tkiva ili se napipa pri maženju životinje ako je blizu površine kože. Maligne tumore karakteriše invazivnost, brz rast, sklonost ka stvaranju metastaza, anaplastičnost i loša prognoza. Benigni su najčešće inkapsulirani, ćelije su dobro diferencirane, a prognoza je uglavnom povoljna za pacijenta. 

Mesto na kome je tumor nastao označeno je kao primarno, a ukoliko se radi o malignim tumorima vremenom dolazi do njihovog širenja na druge - sekundarne lokacije. 

Kako će konkretno tumor delovati na pacijenta, zavisi od vrste promenjenih ćelija i tipa tumora, od njegove lokalizacije, a zatim i od veličine. Ukoliko se on nalazi u vitalnom organu, dovešće do većih problema iako je možda relativno mali. S druge strane, i veći tumor vezivnog ili mišićnog tkiva ne dovodi obavezno do poremećaja životnih funkcija.

 Kao što je poznato, terapija je hirurška, a zavisno od vrste tumora može biti praćena terapijom citostaticima.